Binnenluchtmetingen blootstellingsmetingen

Arbo

In het Arbo-besluit bij de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat er voor schadelijke of hinderlijke stoffen grenswaarden gelden voor de concentratie van die stoffen in de werkpleklucht.

Deze grenswaarden zijn gezondheidskundige grenswaarden, dat wil zeggen dat blootstelling aan deze concentraties op de werkplek niet mag leiden tot gezondheidsschade. De gestelde grenswaarden betreffen in zijn algemeenheid tijdgewogen gemiddelden over acht uur (TGG-8u), welke de voormalige MAC-waarden hebben vervangen. Voor sommige stoffen gelden geen normstellingen maar moeten deze worden afgeleid op basis van eigenschappen of blootstellingsrisico’s. De aanleiding voor het uitvoeren van metingen kan zijn een controle door de Arbeidsinspectie, een uitgevoerde risico inventarisatie en –evaluatie of klachten van personeel.

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of blootstellingsmetingen moeten en kunnen worden uitgevoerd en welke stoffen kunnen worden gemeten. De soorten stoffen waarnaar kan worden gemeten is zeer uiteenlopend. Dit kan zijn lasrook, vluchtige organische componenten (koolwaterstoffen) als styreen of benzeen, (respirabel) stof, ammoniak, ozon, et cetera maar ook naar het klimaat in een ruimte.

Op basis van de informatie, eigenschappen en gevaarsaspecten van de betreffende stoffen wordt een meetmethode uitgewerkt gebaseerd op Nederlandse (NEN) of Internationale (bijv. DIN, BS of NIOSH) richtlijnen of informatiebladen.

Op basis van de meetresultaten wordt bepaald in hoeverre de (wettelijk) gestelde waarden worden overschreden of dat afzuiging op een werkplek noodzakelijk blijkt of effectief werkt dan wel andere maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. U ontvangt een rapportage waarin ons op maat advies is uitgewerkt dat indien u dat wenst ten overstaande van de Arbeidsinspectie wordt toegelicht en gemotiveerd.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl